Linköpings Skolmusikkårers Föräldraförening LSFF
Lokalavdelningar i RUM: Linköpings Skolmusikkår, Alla Breve och Con Brio

Lokalavdelningar i SvUB: Linköpings Skolmusikkår, Alla Breve och Con Brio

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fastställande av dagordning
 6. Godkännande av kallelse till årsmötet
 7. Redovisning av verksamheten
  a) verksamhetsberättelse
  b) resultat och balansräkning
  c) revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  Under punkt 9- 10 görs val för LSFF och varje lokalavd. i RUM och SvUB
 9. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter
 10. Val av styrelseledamöter
  a) val av ordinarie ledamöter
  b) val av ordförande
  c) val av suppleanter
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Fastställande av årsavgift
 14. Övriga frågor
  a) GDPR
 15. Avslutning